Стихи́ра Ева́нгельская 1-я, глас 1

1. /Приложение 2/Воскресные тропари и кондаки.doc
2. /Приложение 2/Дневные тропари и кондаки.doc
3. /Приложение 2/Прокимны.doc
4. /Приложения/Евангельские стихиры.doc
5. /Приложения/Степенны восьми гласов.doc
6. /Приложения/Стихи на Господи, воззвах.doc
7. /Приложения/Хвалитные псалмы.doc
8. /Приложения/глас 1-й.doc
9. /Приложения/глас 2-й.doc
10. /Приложения/глас 3-й.doc
11. /Приложения/глас 4-й.doc
12. /Приложения/глас 5-й.doc
13. /Приложения/глас 6-й.doc
14. /Приложения/глас 7-й.doc
15. /Приложения/глас 8-й.doc
16. /Вёхэющэюх Бфхэшх.doc
17. /ЛшЄєЁушя.doc
Тропарь воскресный, глас 1
Тропари дневнии
Прокимны святым: Божией Матери, глас Песнь Богородицы
Стихи́ра Ева́нгельская 1-я, глас 1
Антифон 1-й Степенна, глас 1
Стихи на «Го́споди, воззва́х» Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, / и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, / непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние
Богородичен догматик, глас 1
Богородичен догматик, глас 4
Всенощное бдение для клироса
Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста для клироса

Стихи́ра Ева́нгельская 1-я, глас 1.
На го́ру ученико́м иду́щым / за земно́е вознесе́ние, / предста́ Госпо́дь, и поклони́вшеся Ему́, / и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся, / в поднебе́сную посыла́хуся, / пропове́дати е́же из ме́ртвых Воскресе́ние, / и е́же на Небеса́ возше́ствие: / и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бог, // и Спас душ на́ших.
Стихи́ра Ева́нгельская 2-я, глас 2.
С ми́ры прише́дшым я́же с Мари́ею жена́м, / и недоумева́ющымся, / ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние, / яви́ся ка́мень взят, / и Боже́ственный юноша утоля́я мяте́ж душ их: / воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь. / Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́, / ученико́м в Галиле́ю тещи́, / и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых, // я́ко Жизнода́вца и Го́спода.
Стихи́ра Ева́нгельская 3-я, глас 3.
Магдали́не Мари́и / Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых Воскресе́ние и явле́ние, / не ве́рующе ученицы́, / поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии: / но зна́меньми воору́жшеся и чудесы́, / ко пропове́данию посыла́хуся, / и Ты у́бо, Го́споди, / к Нача́льному Све́ту возне́слся еси́ Отцу́, / они́ же пропове́даша всю́ду Сло́во, / чудесы́ уверя́юще. / Те́мже просвети́вшеся те́ми, / сла́вим Твое́ е́же из ме́ртвых Воскресе́ние, // Человеколю́бче Го́споди.
Стихи́ра Ева́нгельская 4-я, глас 4.
У́тро бе глубоко́, / и жены́ приидо́ша на гроб Твой, Христе́: / но Те́ло не обре́теся жела́емое и́ми. / Те́мже недоумева́ющымся, / я́же в ри́зах блеща́щихся предста́вшая глаго́ласта: / Что Жива́го с ме́ртвыми и́щете? / Воста́, я́коже предрече́: / что не по́мните глаго́л Его́? / И́маже ве́ровавша, ви́денная пропове́даху: / но мня́хуся лжа благове́щения: / та́ко бы́ша еще́ ко́сни ученицы́. / Но Петр тече́, и ви́дев // просла́ви Твоя́ в себе́ чудеса́.
Стихи́ра Ева́нгельская 5-я, глас 5.
О, прему́дрых суде́б Твои́х, Христе́! / Ка́ко Петру́ у́бо плащани́цами еди́неми, / дал еси́ разуме́ти Твое́ Воскресе́ние: / Луце́ же и Клео́пе спутеше́ствуя, бесе́довал еси́: / и бесе́дуяй не а́бие Себе́ явля́еши. / Те́мже и поноси́мь быва́еши, / я́ко еди́н прише́льствуяй во Иерусали́м, / и не причаща́яйся в коне́ц сове́та их, / но и́же вся к созда́ния по́льзе стро́я, / и я́же о Тебе́ проро́чествия откры́л еси́, / и внегда́ благослови́ти хлеб, позна́лся еси́ им, / ею́же и пре́жде того́ сердца́ к позна́нию Твоему́ распала́стася, / я́же и ученико́м со́бранным / уже́ я́сно пропове́даста Твое́ Воскресе́ние, // и́мже поми́луй нас.
Стихи́ра Ева́нгельская 6-я, глас 6.
И́стинный мир Ты, Христе́, / к челове́ком Бо́жий мир Твой дая́, / по воста́нии ученико́м, / пристра́шны показа́л еси́ я, / мня́щыя дух ви́дети: / но ути́шил еси́ мяте́ж души́ их, / показа́вый ру́це и но́зе Твои́. / Оба́че не ве́рующим еще́, / бра́шен причаще́нием, / и уче́ний воспомина́нием, / отве́рзл еси́ их ум, / е́же разуме́ти Писа́ния: / и́мже и Oте́ческое обетова́ние обеща́в, / и благослови́в я, отступи́л еси́ на Не́бо. / Те́мже с ни́ми покланя́емся Тебе́, // Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стихи́ра Ева́нгельская 7-я, глас 7.
Се тьма, и ра́но, / и что у гро́ба, Мари́е, стои́ши, / мно́гую тьму име́ющи в ра́зуме, / в не́йже, где положе́н бысть, — вопроша́еши, — Иису́с? / Но виждь сри́щущяся ученики́, / ка́ко плащани́цами и сударе́м Воскресе́ние обрето́ша, / и помяну́ша я́же о сих Писа́ния: / с ни́миже и и́миже и мы ве́ровавше, // воспева́ем Тя, Жизнода́вца Христа́.
Стихи́ра Ева́нгельская 8-я, глас 8.
Мари́ины сле́зы не всу́е пролива́ются те́пле, / се бо сподо́бися и уча́щих А́нгелов, / и виде́ния Самого́ Иису́са: / но еще́ земна́я му́дрствует, / я́ко жена́ немощна́я: / те́мже и отсыла́ется не прикаса́тися Христу́. / Но оба́че пропове́дница посыла́ется Твои́м ученико́м, / и́мже благовествова́ние нося́щи, / е́же ко Oте́ческому жре́бию восхо́д возвеща́ющи: / с не́юже сподо́би и нас явле́ния Твоего́, // Влады́ко Го́споди.
Стихи́ра Ева́нгельская 9-я, глас 5.
Я́ко в после́дняя ле́та, / су́щу по́зде от суббо́т / предста́л еси́ друго́м, Христе́, / и чудесе́м чу́до известву́еши, / заключе́ным вхо́дом две́рным, / е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние: / но испо́лнил еси́ ра́дости ученики́, / и Ду́ха Свята́го препода́л еси́ им, / и власть по́дал еси́ оставле́ния грехо́в, / и Фомы́ не оста́вил еси́ в неве́рствия погружа́тися бу́ри. / Те́мже пода́ждь и нам ра́зум и́стинный, / и оставле́ние прегреше́ний, // Благоутро́бне Го́споди.
Стихи́ра Ева́нгельская 10-я, глас 6.
По е́же во ад соше́ствии, / и е́же из ме́ртвых Воскре́сении, / скорбя́ще я́коже досто́яше, / о разлуче́нии Твое́м, Христе́, / ученицы́ на де́лание обрати́шася, / и па́ки корабли́ и мре́жи, / и ло́ва нигде́же: / но Ты, Спа́се, яви́вся я́ко Влады́ка всех, / одесну́ю мре́жи повелева́еши воврещи́, / и бысть сло́во де́ло вско́ре, / и мно́жество рыб мно́гое, / и ве́черя стра́нная гото́ва на земли́: / ея́же причасти́вшымся тогда́ Твои́м ученико́м, / и нас ны́не мы́сленно сподо́би наслади́тися, // Человеколю́бче Го́споди.
Стихи́ра Ева́нгельская 11-я, глас 8.
Явля́я Себе́ ученико́м Твои́м, Спа́се, по Воскре́сении / Си́мону да́л еси́ ове́ц па́ству, / за любве́ воздая́ние, / я́же о па́стве, попече́ния ищя́. / Те́мже и глаго́лал еси́: / а́ще лю́биши Мя́, Пе́тре, / паси́ а́гнцы Моя́, паси́ о́вцы Моя́. / Он же, а́бие показу́я друголю́бное, / о друзе́м ученице́ вопроша́ше: / и́хже моли́твами, Христе́, ста́до Твое́ сохраня́й // от волко́в, губя́щих е.

Стихира евангельская 11

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *